Digitalisierung, Innovationsfinanzierung, Förderdarlehen, Tilgungszuschuss, Förderzuschuss, ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit, Innovationsfinanzierung 4.0, Digitaler Wandel